MALİYYƏ UÇOTU

✓ Hesabat dövrünün sonuna olan maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
✓ Hesabat dövrü üzrə məcmu gəlir haqqında hesabat
✓ Hesabat dövrü ərzində kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
✓ Hesabat dövrü ərzində pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlar