MALİYYƏ UÇOTU

✓ Hesabat dövrünün sonuna olan maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat (balans)
✓ Hesabat dövrü üzrə mənfəət və zərər haqqında hesabat
✓ Hesabat dövrü ərzində kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
✓ Hesabat dövrü ərzində pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlar