VERGİ
PLANLAŞDIRILMASI

✓ Mühasibat və vergi uçotunun vəziyyəti
✓ Uçot siyasəti
✓ Optimal idarəetmə strategiyası və bu strategiyanın reallaşdırılması planı
✓ Vergi güzəştləri və müqavilələrin təşkili
✓ Vergi nəzarəti
✓ Vergi təqvimi
✓ Güzəştli vergitutma rejimləri
✓ İmitasiya maliyyə modelləri
✓ Vergi menecmentinin hesabat – analitik fəaliyyəti və s.